ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


      Érvényes 20180525 -től
Név: Kósa Béla.(PEPPINO PIZZÉRIA FEHÉRGYARMAT)
Székhely: 4900, Fehérgyarmat Petőfi út 37
Adószám: 62123141-2-35
Telefonszám: 06-20 / 372-88-01
E-mail: peppinopizza@gmail.com

1. A PEPPINO PIZZÉRIA FEHÉRGYARMAT, mint ADATKEZELŐ ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation) szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

1.2. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal

1.3. A weboldalunkon, http://peppinopizza.hu (továbbiakban weboldal) nem használunk cookie-kat (más néven sütiket), nem küldünk hírlevelet!


2. Ügyfeleink személyes adataira a megrendelő felületen(Online Rendelés) történő vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a megrendeléseket pontosan és gyorsan tudjuk teljesíteni. Tehát az adatkezelésünk célja a megrendelés teljesítése, ezen okból keletkezett adatokat más célra nem használjuk! Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk át!
2.1. A következő adatokat kérjük be:

2.2. A MEGRENDELÉSKOR megadott személyes adatokat a MEGRENDELŐ saját akaratának megfelelően, önkéntesen adja meg, az adatok felhasználásnak pontos ismeretében.

2.3. A MEGRENDELÉSKOR a küldés előtt elfogadott tájékoztató írásos visszaigaozolását a megrendelésrő érkezett emailban megtalálja a következő módon:

"!A rendelés leadásakor a jelölő négyzet kipipálásával elfogadtad a Peppino Pizzéria adatkezelését, amiben részletes tájékoztatást kaptál a személyes adataid kezeléséről."3. A MEGRENDELÉSKOR megadott adatokat a rendszer e-mailban küldi az étterem részére a peppinopizzeria@gmail.com emailcímünkre, amit a 24 órán belül törlünk.

4. A MEGRENDELÉS csak akkor küldhető el, ha ezen adatvédelmi szabályzatot elfogadja a megrendelő. Ezzel hozzájárul a személyes adatainak(felsorolásban megadott) a megrendelés teljesítésének felhasználásához.

4.1. A ONLINE RENDELŐ felületen leadott megrendelést A "Mehet!" gomb nyomásával véglegesítheti.
4.2. A leadott megrendelést 10 percen belül telefonon
06-20 / 372-88-01
06-30 / 990-71-78
06-70 / 259-08-01
tudja lemondani.

5.Panaszkezelés:

5.1.A panaszokat a Megrendelő az peppinopizzeria@gmail.com e-mail címre vagy a 06-20 / 372-88-01, 06-30 / 990-71-78, 06-70 / 259-08-01 telefonszámra továbbíthatja.

Definíciók:

Személyes adat: (Ezeket az adatokat kérjük a rendelés teljesítéséhez).

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha Őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat:(Ilyen típusú adatokra nincs szükségünk a rendelés teljesítéséhez)

a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás:(Fontos, mert csak a hozzájárulásoddal lehetséges a rendelés teljesítése).

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás:(Mindenki természetes joga, de tudnod kell, hogy a rendelés teljesítéséhez szükséges megadnod néhány adatodat.)

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista:(Mi nem rakunk tiltólistára, ha nem adod hozzájárulásodat, egyszerűen nem tudod elküldeni a rendelést. Ha még is úgy döntesz, hogy rendelni szeretnél tőlünk, akkor azt a következőkben megteheted az adatkezelés elfogadásával. Mivel nem tárolunk adatot, így ilyen listát sem készítünk!)

azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő:(PEPPINO PIZZÉRIA FEHÉRGYARMAT)

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás:(Ez csak akkor fog megtörténni, ha bevezetjök az online fizetést, és néhány adatot át kell adjunk a bank felé, hogy fizetni tudj. Erről pontosan tájékoztatunk és csak a belegyezéseddtel tesszük!)

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal:(Semilyen személyes adatot nem hozunk nyilvánosságra)

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás:

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés:

az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó:(a PEPPINO PIZZÉRIA FEHÉRGYARMAT munkatársai, akik felveszik a rendelésedet.)

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az ADATKEZELŐ megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy:(pl: Online fizetés esetén a bank)

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország:(Ilyen lehetőség esetünkben nem releváns)

minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul (esetünkben csak így tudsz rendelni), vagy

azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.